زمینه های فعالیت
زمینه های فعالیت
طرح جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات
برنامه استراتژیک فناوری اطلاعات و ارتباطات
معماری سازمانی
بیشتر ...
خدمات شرکت
خدمات شرکت
طراحی، استقرار و پیاده سازی مدل های مدیریت خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات
طراحی و تدوین طرح جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات
طراحی و تدوین طرح جامع معماری سازمانی
بیشتر...
Pause
 مشاوره و مدیریت اجرای پروژه :
ارائه مشاوره، نظارت و کنترل در راستای اجرای بهینه ی پروژه های مختلف و در زمینه های مختلف ملی و بین المللی  به منظور کمک به رسیدن به اهداف ملی و بین المللی کشوری یکی از افتخارات شرکت خانه توسعه فناوری اطلاعات می باشد.
بیشتر ....
 معماری سازمانی :
معماری سازمانی چارچوبی برای تببین، هماهنگ سازی و همسوسازی کلیه فعالیت ها و عناصر سازمان در جهت نیل به اهداف راهبردی سازمان است که چابکی سازمان و نرخ بازگشت سرمایه را افزایش داده و چارچوبی برای تصمیمات آتی در خصوص فناوری ایجاد می نماید. با اجرای معماری سازمانی، انتخاب صحیح مولفه ها و چگونگی تعامل و کارکرد آن ها با یکدیگر در جهت افزایش کارایی سازمان تضمین می گردد.
شرکت خانه توسعه فناوری اطلاعات در زمینه تدوین معماری سازمانی مطابق با نیاز سازمان و چارچوب های مطرح موجود فعالیت های مختلفی انجام داده است. 
بیشتر ....
 مشاور سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی:
برنامه ریزی منابع سازمان را باید جدید ترین ابزار موجود و تکامل یافته سیستم های اطلاعات مدیریت دانست. مبنای کارکرد ERP تفکر فرآیندی به جای ساختارهای وظیفه ای و تبدیل خواسته های مشتری به داده های کمی در جهت افزایش رضایت مشتریان است. برنامه ریزی منابع سازمان می کوشد تا تمام فرآیندهای سازمان به صورت یکپارچه و با نگرش فرآیندی با یکدیگر مرتبط نماید. این شرکت با توجه به تخصص پرسنل امکان ارائه مشاوره در زمینه طراحی سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی را دارد.  
بیشتر ....
Pause
  درباره شرکت خانه توسعه فناوری اطلاعات:
شرکت خانه توسعه فناوری اطلاعات در سال 1382 با هدف مشاوره و ارائه راه حل ها و خدمات مناسب و خاص فناوری اطلاعات و ارتباطات به سازمان ها و ارائه طرح جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات و رویکردهای معماری سازمانی و غیره منطبق با روندها و استاندارد های بین المللی به روز و بومی شده تاسیس .......
برخی زمینه های فعالیت شرکت:
طراحی و تدوین طرح جامع فاوا
طراحی و تدوین برنامه استراتژیک
طراحی و تدوین طرح معماری سازمانی
برنامه ریزی، طراحی و مدیریت آزمون نرم افزار
خدمات مشاوره در سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی
بیشتر ....
خدمات شرکت:
  • طراحی، استقرار و پیاده سازی مدل های مدیریت خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات 
  • طراحی و تدوین طرح جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات
  • طراحی و تدوین طرح جامع معماری سازمانی 
  • بیشتر ....
Pause